Thai reading and writing exercise for intermediate learners #2/10

Read the story given below, fill in the blanks with the right words, then send us an email at info@samuilanguageschool.com for the results.

Thai reading and writing exercise #2/10

Thai reading and writing exercise อาหารทะเล
Thai reading and writing exercise อาหารทะเล

Words: ช่วยกัน | เสร็จ | ครอบครัว | อาหารทะเล | ระหว่าง | ตลาดสด

วันนี้แม่ไป………………ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนในหมู่บ้าน. ที่นั้นมี……………สดๆให้เลือกหลายอย่าง เช่น ปลา ,  กุ้ง,  หมึก. ………………..ของฉันจะกินอาหารเย็นด้วยกันทุกวัน  และทุกคนจะคุยกัน…………………อาหารเย็น หลังจาก กินอาหารเย็น…………..เราทุกคนจะกินของหวาน เช่น ผลไม้  หรือ ขนมไทย  หลังจากนั้นฉันและน้องชายก็จะ……………ล้างจาน

 

Words: chûai-gan | sèd | krôrp-krua | aa-haǎn-tá-lay | rá-wàang | dtà-làad-sòd

wan-níi  mâe bpai…………….. tîi yùu glâi-gàp roong-rian nai mùu-bâan.

tîi-nán mii ……………… sòd-sòd hâi-lûeak-laǎi-yàang chên  bplaa , gûng,  mùek*.

………………. kǒrng-chán jà gin  aa-hǎan-yen duâi-gan túk-wan láe túk-kon jà kui-gan ……………….. aa-hǎan-yen.

lǎng-jàak gin aa-haǎn-yen …………………. rao-túk-kon jà gin kǒrng-wǎan chên pǒn-lá-máai rǔe ká-nǒm-Thai.

lǎng-jàak-nán chán láe* nórng-chaai gôr jà……………    láang-jaan

 

Check out our reading and writing courses:

Thai for Beginners – Lev. 1 “Reading and Writing”

Thai for Beginners – Lev. 2 “Reading and Writing”

Thai for Intermediate – Lev. 1 “Reading and Writing”

Thai for Intermediate – Lev. 2 “Reading and Writing”

Thai for Advanced – Lev. 1 “Reading and Writing”

Thai for Advanced – Lev. 2 “Reading and Writing”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: